Ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής για πολλούς υποψηφίους, πέρα από τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, είναι και οι επιστημονικοί – επαγγελματικοί κλάδοι που παρουσιάζουν θετικούς δείκτες απασχολησιμότητας για τα επόμενα χρόνια. Αναμφίβολα, καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική ανέλιξη του κάθε αποφοίτου διαδραματίζουν -πέρα από τις προοπτικές των κλάδων- και πρόσθετα δεδομένα όπως οι δεξιότητες, η εξειδίκευση, η […]

Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελούσε πάντοτε ένα δυνατό «γρίφο» για τους περισσότερους γονείς και μαθητές. Πριν αρκετά χρόνια, υπήρχαν κάποιες σταθερές αλλά και κάποιες δικλείδες ασφαλείας οι οποίες είχαν να κάνουν με τη «σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση» στο δημόσιο τομέα, με κάποιους κλάδους όπως ο κατασκευαστικός που είχαν ευδιάκριτη δυναμική, με επαγγέλματα που είχαν κύρος […]